[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۳۸۸ / ۴۳ – ۲۰ تیر ۵۸

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نظر باینکه طبق بخشنامه شماره ۱۱۳۴۰ /۴۳ – ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ به کلیه ادارات ثبت احوال در سراسر کشور ابلاغ گردید از ثبت وقایع ازدواج باستناد اقرار نامه‌هائی که مذهب زوجین در آنها مشخص نیست احتراز ورزند. خواهشمند است دستور فرمایند صاحبان دفاتر اسناد رسمی به هنگام تنظیم اقرار‌نامه مذهب رسمی زوجین را که در کشور جمهوری اسلامی ایران فقط مسلمان مسیحی زردشتی و کلیمی ذکر شده است در متن اقرارنامه قید نمایند.

قاسم خدادوست

معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور

 

۶۷۴۶ /۵ - ۲۸ تیر ۱۳۵۸

رونوشت بدفتر اسناد رسمی شماره ----- تهران ابلاغ میشود که مفاد نامه را در موقع تنظیم اقرار‌نامه در نظر بگیرند. ش.

حمید صالحی

مدیر کل ثبت منطقه تهران

رونوشت به ثبت ----- ارسال میگردد. ش

صالحی

مدیر کل ثبت منطقه تهران

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]