[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اخطاریه

آقای شهاب‌الدین مظلومی ساکن منزل [حذف شده] چون بر اساس حکم شماره ۱۵۲۰۵ – ۲۷ دی ۵۹ کارگزینی کل ----- از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ بخدمت شما در ----- خاتمه داده شده است بنابر این با توجه به [ناخوانا] آئین‌نامه واگذاری منازل سازمانی ذوب‌آهن میتوانید تا تاریخ ۲۰ بهمن ۵۹ در منزل مذکور سکونت داشته باشید مقتضی است ضمن مراجعه به اداره مسکن واحد بهره‌برداری پولادشهر جهت فسخ قرارداد نسبت به تخلیه منزل تا تاریخ فوق‌الذکر اقدام نمائید.

بدیهی است عدم توجه به این اخطاریه تخلف از مقررات محسوب و با اجازه حاصله از طرف مقامات ذیصلاح اقدامات لازم قانونی بعمل خواهد آمد ضمناً از تاریخ انقضاء مهلت قانونی هزینه سکونت با ۲۵% اضافه بر نرخ اصلی محاسبه و وصول خواهد شد. /س

از طرف واحد بهره‌برداری پولادشهر

[امضا]

 

رونوشت

۱- انتظامات پولادشهر بانضمام اصل اخطاریه جهت ابلاغ به آقای شهاب‌الدین مظلومی

۲- امور حقوقی برای اطلاع و اقدامات بعدی

۳- اداره درآمد

۴- اداره مسکن

۵- شورای همیاری محله

۶- بایگانی عمومی

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

۷۷۶۹

۱۴ آبان ۵۹

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۱۱۹۶

۱۱ بهمن ۵۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]