[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت بهداری و بهزیستی

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

بیمارستان سرخه‌حصار

 

شماره ٣٢٨٣

تاریخ ۱۶ بهمن ١٣۵۹

پیوست -----

 

منطقه بهداری و بهزیستی شرق تهران

بسمه تعالی

خانم پروین ادراکی

بیمارستان سرخه‌حصار

پیرو اخطار قبلی چون متهم به عقیده بهائیت میباشید، لذا شایسته است ظرف ۲۴ساعت مراتب صحت یا کذب این اتهام را صریحاً و کتباً نمائید تا برابر مقررات نسبت به وضعیت استخدامی شما اتخاذ تصمیم شود، بدیهی است چنانچه در مهلت تعیین شده پاسخ لازم داده نشود این اخطار بمثابه خاتمه خدمت شما تلقی شده و حکم مربوطه پس از تشریفات مربوط صادر خواهد گردید./خ

رونوشت به رئیس بیمارستان سرخه‌حصار – علی ورجاوندی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]