[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

اداره کارگزینی ارتش

دفتر

 

بکلی محرمانه – مستقیم

شماره ۴۴۸۰/دا

تاریخ ١١ مرداد ۳۴

 

بخش‌نامه

متمنی است مقرر فرمائید در مورد افسران و درجه دارانیکه متجاهر بفسق و متظاهر بادیانی هستند که در قانون اساسی شناخته نشده هم‌چنین [ناخوانا] از افسران و درجه دارانیکه در اقرار بدین بهائی مصرّ باشند. تهیه و در ظرف یکماه باداره کارگزینی ارتش ارسال دارند.

رئیس اداره کارگزینی ارتش – سرلشگر عظیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]