[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بتاریخ: ۲۸ مرداد ماه ۱۳۲۴

شماره: ۴ / ۳۵۶۶۰

 

[آرم]

وزارت کشور

 

تلگراف به: شیراز: ----- اداره: دفتر وزارتی دایره: -----

 

استانداری پیرو ۴۰۹ در جواب تسریع فرمائید.

وزیر کشور

[امضاء:]

 

[یادداشت زیر نامه] پرونده را باداره سیاسی ارسال فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]