[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

نخست وزیر؛ [ شماره ندارد؛ تاریخ: ٢١مرداد ۱۳۲۳ ]

 

ادارۀ کلّ شهربانی

از شاهرود راجع به تبلیغات طایفهٴ بهائی در آن‌جا گزارشی به وسیلهٴ وزارت پست و تلگراف رسیده که رونوشت آن به ضمیمه فرستاده می‌شود. چگونگی را از شهربانی شاهرود استفسار نموده، دستور بدهید از تبلیغات علیه مذهب رسمی اسلام جلوگیری نمایند.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] پیوست: رونوشت.

[حاشیهٴ ۲:] در این باب بخش‌نامهٴ تلگرافی به کلیّهٴ شهرستان‌ها مخابره شده و به شهربانی هم دستورات لازم برای جلوگیری از هر نوع تعدّی به مردم ولو آن‌که دارای هر مذهبی باشند، صادر شد. [ امضاء ]، ۲۱/۵/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] اقدامی ندارد، بایگانی شود.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]