[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی کرج

 

تاریخ [ناخوانا]

شماره [ناخوانا]

پیوست ندارد

 

آقای رهنما

بموجب این حکم محل محفل سابق بهائیها واقع در مسلم آباد (خادم آباد) کرج را بررسی نموده ضمن مهر و موم نمودن دفتر [ناخوانا] صورت اموال آنرا پس از بازرسی لازم تهیه نموده در جهت توسعه و تبلیغ فرهنگ اسلامی دستور نمائید.

دادسرای انقلاب اسلامی کرج

[؟]اسفند ۵۸

[مهر رسمی]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]