[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱

شماره ب/۱۵۸۹

تاریخ۱۵ فروردین ۶۳

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی ایران

تهران خیابان فردوسی

نشانی تلگرافی: مرکز بانک

صندوق [ناخوانا]

 

بنام خدا

[ناخوانا] حقوقی جهت اقدام ٢ تیر۶۱

بانک

بپیوست فتوکپی نامه شماره ٠٩٢٣/ ۳۶۸۹/ ٧٠٠/م مورخ ٢٣ خرداد ۶۱ بنیاد مستضعفان و ضمائم آن ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای مفاد نامه مذکور اقدام لازم معمول فرمایند و در صورت هرگونه ابهام مستقیماً با بنیاد مستضعفان مکاتبه نمایند.

پیوست: ۵ برگ

هیئت نظارت بر امور بانکها

[امضا]

هادی عسکری

[اسم و امضا]

محمدباقر دیانت

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۸- شماره ۱۲۶۳

٢ تیر۶۱

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

[ناخوانا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

دستور بانک مرکزی به بانکها در مورد توقیف حسابهای آقای ماستر

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

[ناخوانا] حقوقی جهت اقدام ٢ تیر۶۱

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]