[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٢١/ ۴۰۸۲ [ناخوانا]

تاریخ ۱۴ اردیبهشت۶۰

پیوست-----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و ترابری

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بخشنامه

مهندسین مشاور پارس

بمنظور سالم‌سازی محیط کار و دگرگونی در سیستم اداری لازم است کلیه مهندسان مشاور نسبت به اخراج افرادی که بنحوی در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده و یا از سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته پاکسازی گردیده و اشتهار به فساد اخلاق دارند و همچنین افرادی که بنحوی در تشکیلات فراماسونی و سازمانهای وابسته و مشابه آن عضویت داشته و یا از پیروان فرق ضاله میباشند اقدام و لیست کامل مشخصات افراد دفتر مرکزی و حوزه‌های نظارتی و نظار مقیم را به تفکیک جهت بررسی به معاونت فنی و راهسازی ارسال نمائید بدیهی است در صورتیکه قصوری در این زمینه دیده شود علاوه بر خلع ید از مهندسان مشاور و در لیست سیاه قرار دادن اسامی آنها اقدامات قانونی نیز معمول خواهد گردید و ضمناً رعایت کلیه موارد فوق‌الذکر برای مشاورانی که منحل شده و قصد تأسیس مؤسسه مشاور را دارند الزامی است و بایستی در مورد صاحبان سهام مشاور جدیدالتأسیس نیز موارد فوق‌الذکر رعایت شود.

محمدباقر گلبن

معاون فنی و راهسازی [امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دفتر گروه مهندسین مشاور پارس

شماره ٣٧٣١

تاریخ ١٧ اردیبهشت۶۰

[یادداشت دستنویسی ، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]