[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تعدادی یادداشت دست خطی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

دفتر وزیر

شماره [ناخوانا]

تاریخ ١٠ فروردین ۵۹

پیوست-----

 

اداره کل کارگزینی استان تهران منطقه شرقی

سازمان

با توجه باینکه پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بر پایه نظام اسلامی و ضوابط جمهوری اسلامی ایران اداره میشوند شایسته نیست هنوز هم در واحدهای تابعه این وزارتخانه افرادی باشند که صریحاً خود را منتسب بفرقه ضاله بهائیت میدانند لذا با استنباط از مفاد ماده ۱۴قانون استخدام کشوری و ماده ۶ آئین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی و نیز سایر آئین‌نامه های استخدامی که در آن‌ها عدم [ناخوانا] فساد عقیده را یکی از شرایط استخدام محسوب داشته، بنابراین از ابتدا استخدام این قبیل افراد مجوز قانونی نداشته است دستور فرمائید سریعاً به پرونده افرادیکه متهم بداشتن عقیده بهائیت میباشند رسیدگی و کتباً موضوع را از آنان استعلام و چنانچه بر این عقیده اصرار و ابرام می‌ورزند حکم استخدام اولیه آنان را (چه باستناد قانون استخدام کشوری و چه باستناد آئین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی و یا سایر مقررات استخدامی صادرشده باشد) از بدو استخدام لغو و از تاریخ ١ بهمن ۵۹ بخدمت آنان خاتمه داده شود و نسبت بسنوات خدمت هر یک نیز برابر موازین قانون کار اقدام نمایند.

دکتر هادی منافی

وزیر بهداری

[امضا]

٣٩٧٣٠/ ۴۰

۲۶ دی ۱۳۵۹

 

رونوشت به: ١-بیمارستان سرخه حصار بمنظور اقدام لازم.

٢-درمانگاه /پلی کلینیک-----جهت اطلاع ارسال میگردد مقتضی است چنانچه چنین افرادی در آن واحد وجود دارد سریعاً به منطقه اعلام دارید.

٣-اداره کارگزینی بمنظور اقدام لازم.

[اسم و امضا]

دکتر فروغ گلکار

مدیر منطقه بهداری شرق تهران

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]