[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۱۵/ ٣١٢٩/ج

تاریخ ١٩ اردیبهشت ۵۸

 

اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

تعقیب نامه شماره ٧/م [تاریخ:] ١٨ فروردین ۵۸ از آنجا که یکی از شروط قانون استخدام نداشتن فساد عقیده و اعتقاد بیکی از ادیان رسمی کشور می‌باشد، لذا با ارسال فتوکپی نامه شماره ١/م [تاریخ:] ١ اردیبهشت ۵۸ دفتر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خواهشمند است دستور فرمائید فوراً نسبت باخراج آنعده از کارمندان آن ناحیه که صراحتاً مذهب خود را بهائی اعلام نموده‌اند از وزارت آموزش و پرورش اقدام و نتیجه را گزارش فرمائید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان- نیلفروشان

گیرندگان رونوشت

دفتر کل حقوقی وزارت آموزش عطف بنامه شماره ١/م [تاریخ:] ١ اردیبهشت ۵۸

اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان

ناحیه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]