[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سواد

وزارت داخله

تشکیلات کل نظمیه مملکتی

۶۷۱ - [تاریخ:] ۱ بهمن [؟] ۱۳

اداره نظمیه

دایره تأمینات

محرمانه - فوری است

 

اداره محترم طرق و شوارع کردستان – تعقیب ۱۵۳/۶۲۹ و ۱۹۸/ ۶۵۸ راجع به چند نفر مستخدمین آن اداره محترم که خودشان را منصوب و معرفی به بهائی نموده و تظاهرات و مجالس و محافل تشکیل میدادند و بلکه جزء بهائی‌ها عکس انداخته بودند تذکر داده شده بود از خدمت دولت باید اخراج شوند اینکه هر یک از آنها که کناره‌گیری نموده و منحرف و منصرف از بهائی بودن بنمایند و ملتزم شوند که از تشکیل مجالس و محافل خودداری و در آتیه تظاهرات ننموده و برخلاف سابق رفتار نمایند ممکن است کمافیالسابق در خدمات خود باقی بمانند.

 

امضا رئیس نظمیه کردستان سرهنگ

محل مهر نظمیه کردستان

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]