[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[مهر:] محرمانه

 

تاریخ: ١٨ بهمن ۶۰

شماره ۳۵۴۷

پیوست -----

 

وزارت امور اقتصادی و دارائی

اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان گرگان

 

بسمه تعالی

 

سازمان

شرکت

 

فرمانداری گرگان

اداره

 

پیرو شماره /٢٨٩٠/م مورخ ۵ دی ۶۰ بلحاظ تصمیم‌گیری هماهنگ بر اساس موازین شرعی و لایحه بازسازی نیروی انسانی در سراسر کشور اجرای بخشنامه اخیرالذکر راجع بشاغلین فرقه ضاله بهائیت نافذ ولی در مورد بازنشستگان و مستمری‌بگیران موقوف گردد.%

 

مرتضی حاجی—سرپرست استانداری مازندران

۱۰۴۳/م- [تاریخ:] ٢٨ بهمن ۶۰

رونوشت پیرو نامه شماره ٩٣٧/م مورخ ٢٠ دی ۶۰ جهت اطلاع و رعایت مراتب به اداره امور اقتصادی و دارائی گرگان ارسال میگردد.

فرماندار شهرستان گرگان - عابدینی

رونوشت جهت اطلاع و اجرا و رعایت مراتب بالا به خانم میر قاسمی مسئول بازنشستگان ابلاغ میگردد.%

 

اسماعیل ستوده

[امضا]

 

ذیحساب و رئیس و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی گرگان

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۶/م [تاریخ:] ٢ اسفند ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]