[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیری

دفتر اجرائی تبصره ٨٢ قانون بودجه سال ۶۲

شماره ۲۴/ ۴۰۹

 تاریخ ١٣ بهمن ۶۲

پیوست دارد

                   

بسمه تعالی

ثبت اسناد و املاک شیراز

در اجرای مفاد آئین نامه اجرائی تبصره ٨٢ قانون بودجه سال ۶۲چون اموال عزیز [الله] سازگار و فرزندان وی بموجب حکم شماره ٨٢/ ١٧/ ۵۹ مورخه ۱۴ بهمن ۶۰ دادگاه انقلاب شیراز اسلامی و پینویس نامه ۲-۳۱۱۷ مورخه ۲۸ بهمن ۶۰ مصادره گردیده، لذا دستور فرمائید، نسبت به ابطال اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی لیست پیوست و صدور اسناد جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.

تصویر حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و دادگاه عالی قم به پیوست میباشد. م

جانشین نماینده دفتر اجرائی تبصره ٨٢ منطقه ۴

(استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد)

متینی

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]