[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: جنوب دائره: -----

نمره: ۴۱۰۲

مورخ: ۶ برج عقرب ۱۳۰۰

 

وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

رقیمه جوابیه نمره ۳۵۷۹ راجع به مدرسه وحدت بشر کاشان زیب وصول یافت بر طبق تعلیمات اخیره که از مقام منیع ریاست وزراء عظام بحکومت کاشان صادر گردیده مدرسه مزبور باید در تحت نظر و تفتیش مأمورین معارف محل اداره شود مراقب باشند جز امور تعلیم و تعلم در مدرسه مذاکرات دیگری بعمل نیاید.

[مهر و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]