[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره عمومی: ۴۰۱۴۰

نمره خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاک‎نویس: -----

 

تاریخ تحریر: ---- ماه: ----- تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ----- تاریخ ثبت ۱۶ خرداد ۱۳۰۵

 

وزارت جلیله داخله

حسب اعلام مقام منیع ریاست وزرا عظام دامت شوکته استعلام میشود قضیه جمعی که در جهرم بقتل رسیدهاند و از آنجمله مراغی نام بوده چیست و چه اقدامی متعاقب این امر واقع شده فوری مراتب را توضیح فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره عمومی: ۴۰۱۴۰

نمره خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاک‎نویس: -----

 

تاریخ تحریر: ---- ماه: -----تاریخ پاک‎نویس: ----- ماه: ----- تاریخ ثبت ۱۶ خرداد ۱۳۰۵

 

وزارت جلیله داخله

حسب اعلام مقام منیع ریاست وزرا عظام دامت شوکته استعلام میشود قضیه جمعی که در جهرم بقتل رسیدهاند و از آنجمله مراغی نام بوده چیست و چه اقدامی متعاقب این امر واقع شده فوری مراتب را توضیح فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]