[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

ادارۀ: جنوب

دایرۀ:-----

 

بتاریخ: ۲۷ فروردین ماه سنه ۱۳۰۵

نمره: ۲۴۱ ضمیمه: -----

 

مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته

در جواب مرقومه مبارکه شماره ۱۰۴۲ خاطر مبارک را مستحضر میدارد که راجع به قضیّه جهرم بمحض وصول خبر تعلیمات تلگرافی به ایالت شیراز صادر و تأکید شده است که در تعقیب و دستگیری مرتکبین و اعاده نظم اقدامات جدی بعمل آورده و راپرت قضیه و نتیجه اقدامات را جامعاً اطّلاع بدهد پس از وصول جواب خاطر مبارک را از جریان امر مستحضر خواهد ساخت.

علی منصور [مهر]

 

[مهر: ورود بکابینه ریاست وزراء]

شهر [ماه]: ۳۰ فروردین ۱۳۰۵

شماره: ۱۴۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]