[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۴۹۷۷/ی

تاریخ: ۱۶ تیرماه ۱۳۴۱

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی

نوع پیشنویس:-----

موضوع پیشنویس: -----

ضمیمه: -----

مسئول و تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ تحریر:----- تاریخ پاکنویس:----- تاریخ ثبت: ----- تاریخ خروج: ----- ۱۳

 

اداره کل انتظامات

با عطف بنامه شماره ۳۶۶۱ /۵۷ – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۱ صادره به فرمانداری فریدن در مورد فعالیت تبلیغاتی فرقه بهائی در قریه اسکندری خواهشمند است مقرر فرمایند هرگونه سوابقی در اینباره در آن اداره وجود دارد جهت اقدام باین اداره ارسال دارید

رئیس اداره سیاسی

[امضا]

۱۱ تیر ۱۳۴۱

معاون رئیس اداره سیاسی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

[ناخوانا]

۱۱ تیر ۱۳۴۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]