[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

ادارۀ استخدام جدیدی‌ها

 

[تاریخ:] ۵ بهمن ۱۳۳۰

شمارۀ: ۹ / ۵۶۵۸۲

 

ادارۀ آموزش فنّی و حرفه‌ای

خواهشمند است دستور فرمایید با مراجعه به سابقه امر در صورتی که آقای منوچهر صمدانی در شهریور ماه ۱۳۳۰ در امتحان شعبهٴ مهندسی برق هنرسرای عالی قبول شده، صحّت ارزش‌نامهٴ لیسانس وی را تأیید و از نتیجه این اداره را مستحضر فرمایند.

رییس ادارۀ امور عمومی، (صنیعی؟)

 

رونوشت عطف به پیشنهاد شمارۀ ۲۲۷۷۹ – ۲۴ بهمن ۱۳۳۰ جهت اطّلاع به ادارۀ تعلیمات متوسّطه فرستاده می‌شود.

[امضاء] ۲ بهمن ۱۳۳۰ ــ [امضاء] ۴ / ۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]