[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 وزارت بهداری و بهزیستی

منطقه بهداری و بهزیستی شرق تهران

 

شماره:

 تاریخ:

پیوست:

 

بسمه تعالی

 

همکار محترم نوریه وجدانی

 

با توجه به دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ مورخ ۱۰ دی ۵۶ وزارت بهداری نظر باینکه شما متهم به عقیده بهائیت میباشید لذا خواهشمند است مراتب را کتباً اعلام نمائید تا اقدام لازم معمول گردد. /ب

 

علی ورجاوند

رئیس بیمارستان سرخه حصار

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]