[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

منطقه بهداری جنوب تهران

بیمارستان بهارلو

شماره ۵۶۱۷/ ۵/ ٢/ ١

تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۳

  پیوست-----

 

به: همکار محترم آقای دکتر منوچهر پرتو

از:

موضوع: نظر باینکه عدهای از بیماران شما در بخش ارتوپدی بستری میبا شند و آ قای دکتر غنی پور در جبهه بسر میبرند خواهشمند است تا اطلاع ثا نوی بخدمت خود در بیمارستان بهارلو ادامه دهید. ضمنا تا روشن شدن وضعیت وضع شما از پرداخت حقوق معذوریم.

دکتر علی صرافی

رئیس بیما رستان بهارلو

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]