بسمه تعالی

وزارت کشور

استانداری مازندران

۶ - ۳۳۵۴۹

۱۱بهمن۶۶

فرمانداری محترم تنکابن

سلام علیکم خواهشمند است دستور فرمایند فتوکپی نامه شماره ۴۳- ۸۱۲۹ – ٧ آذر ۶۶ وزارت کشور در خصوص مغازه‌های بهائیت که بآن فرمانداری واصل گردیده است به استانداری ارسال دارند. ق

برادر شما علی اکبر کاشانی زاده

مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات

[امضا]