[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف شهری

 

جناب آقای نخست‌وزیر – رونوشت جناب آقای وزیر کشور - رونوشت ژاندارمری کل کشور

محترماً باستحضار عالی میرساند. از بیست و پنج روز قبل باینطرف بدستور خدایار طهمورثی و امیر هوشنگ بهادر و به سرپرستی حبیب‌الله بهادر که ساکنین میمند و پاتاوه میباشند دو هزار نفر بهائیان کتا و بویراحمدی را بمنظور پوشانیدن اعمال گذشته خودشان و وجه‌المصالحه قرار دادن این بیچارگان اموال را غارت و چندین خانه و آسیاب را به آتش کشیده و خراب کرده‌اند به مقامات مختلفه شکایت شده و تاکنون نتیجه‌ای که باید و شاید حاصل نگردیده و جلوگیری بعمل نیامده و اکنون چهار روز است که کلیه را در محاصره قرار داده‌اند و از منزل نمیتوانند خارج شوند و حتی چندین هزار احشام و چهار پا که در آغل میباشند در معرض تلف و از بین رفتن هستند ما شصت نفر امضاء کنندگان ذیل ورقه شبانه فراری و خود را به پایتخت جهت تظلم بمقامات عالیه رسانیده‌ایم استرحاماً دست به دامان آن مقام معظم شده استدعای عاجزانه داریم اوامر مؤکدی در جلوگیری از تعدیات و رفع ظلم صادر فرمائید که بدعاگویی مشغول و مستدام باشیم.

 

با تقدیم احترامات فائقه

 

آدرس فرستنده گان [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]