[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۱۴۱۱۵

تاریخ پاکنویس: ۲۱/۸

تاریخ ثبت: ۲۶/۸/۲۴

 

وزارت دادگستری

رونوشت تلگراف عطاءالله فروتن از گلپایگان با رونوشت نامهٴ ادارۀ کلّ شهربانی و رونوشت شرحی که این شخص اخیراً نوشته است به ضمیمه فرستاده می‌شود. دستور فرمایید برای رسیدگی به اظهارات و تعقیب مرتکب، تعلیمات لازم به دادگاه گلپایگان صادر فرموده و نتیجه را اطّلاع فرمایند.

[امضاء]

۱۹/۸/۲۴

 

[حاشیه:] رونوشت تهیّه شده است.

 ۲۶/۸/۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]