[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگستری استان مازندران

 

پیوست -----

 

کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی

 

عطف بشماره ۱۴۳۱۲-[تاریخ:] ٢٣ بهمن ١٣۶۳باستحضار میرساند با توجه بمواد ۵ و۶ و٧ قانون حدود و قصاص چون برای قتل کافر وسیله مسلمان مجازاتی تعیین نشده لذا تا اصلاح قانون مشکل بهائیان به همین نحو ادامه خواهد داشت لذا عین شکوائیه اعاده مقرر فرمایند موضوع در مجلس مطرح و نسبت به اصلاح قانون در مورد کلیه اتباع غیرمسلمان اقدام تا نظم جامعه مختل نگردد.-ک

دادستان دادسرای عمومی ساری- یعقوبی

[امضا]

۴ اسفند ١٣۶۳

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره ٩٠ / ١١١٠٨

تاریخ ١١ اسفند ١٣۶۳

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]