[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[مهر]FAX

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

 

تاریخ: ۹ اردیبهشت [۷۶]

شماره: ۶۰۰۶/ ش

 

بسمه تعالی

ریاست محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)

سلام علیکم

تصویر نامه خانم ناهید عنایتی مبنی بر ادعای مصادره منزل مسکونیشان بطور اشتباه و درخواست رسیدگی به وضعیت ملک فوق‌الذکر به پیوست ارسال می‌گردد.

لطفاً دستور فرمائید بررسی و اقدام لازم معمول و از نتیجه متقاضی و این اداره کل را مطلع نمایند.ن

ناصر سلماسی

معاون اداره کل ارتباطات مردمی و رسیدگی به شکایات

 

رونوشت:

- متقاضی

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

ط.ت ۱۳۰۹۹

۱۷ [/۴/۷۶]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]