[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کشور

(تلفن ------)

از : رکن سوم ستاد ژاندارمری کل کشور (دایره امنیت)

به:  ف – ناحیه  - ژ – خوزستان

موضوع دادخواست بهائیان

شماره ۵۴۹- ٢٩ – ١٧٠١

تاریخ ۶ خرداد ۵۸

پیوست -----

 

بویر احمد سفلی

بدین وسیله هفت برگ فتوکپی دادخواست نامبردگان بالا به پیوست ارسال دستور فرمائید بموضوع رسیدگی و نسبت برفع تظلمات شاکیان و اسکان دادن آنان در محل و ماوای مربوطه اقدام بهره را گزارش نمایند.

رئیس رکن ۳ ستاد ژاندارمری کل کشور – سرتیپ شکیبائی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]