[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

ریاست محترم دادگاه ویژه فرمان مبارک مورخه ۱۶ شهریور ۶۸

موضوع: مصادره اموال خانواده رامشنی

با ابلاغ سلام،

احتراماً، خواهشمند است نظر به اینکه حکم صادره راجع به خانواده رامشنی از سوی شعبه سیزده دادگاه و تائیدیه دادگاه عالی مبنی بر مصادره تصریحاً به نفع دولت قید گردیده لذا موجب ایراد اداره ثبت در تملیک آن‌ها به نفع بنیاد شهید شده است. با عنایت به تائید تلویحی حضرتعالی در حکم تکمیلی راجع به فرهنگ رامشنی در مورخه ۱۶ تیر ۶۹ ص ۲۵۸ و نیز اجازه مورخه ۲۷ آذر ۶۸ مقام معظم رهبری نسبت به تصریح حکم مصادره بنفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی در رابطه با دادنامه انشائی شماره ۴۵۱۶ مورخه ۲۸ بهمن ۶۴ و ۳ شهریور ۶۵ شعبه ۱۳ ص (۲۲) رفع مشکل فرمائید /١٧

قاضی شعبه دوم اجرای احکام

دادگاههای انقلاب اسلامی تهران

[مهر]

[امضا]

 

رونوشت:

- مدیر تحقیق و استرداد بنیاد شهید انقلاب اسلامی بازگشت بنامه شماره ۷۵۸۶/۳۶/۴۲/۸۸/ح مورخه ۸ آبان ۷۳ مراتب جهت اطلاع و بمحض حصول نتیجه ابلاغ خواهد شد.

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

«بسمه تعالی»

دائره اجرای احکام

با عنایت بمراتب فوق و مفاد حکم صادره، نظر به اینکه در انشاء رأی صادره حاکم شرع محترم دادگاه صادرکننده حکم به واگذاری اموال به بنیاد شهید [ناخوانا] نموده است لهذا لازم است در اجرای حکم صادره اموال [ناخوانا] صادره به بنیاد شهید تملیک گردد و ادارات [ناخوانا] همکاری لازم معمول دارند/.

[مهر] [ناخوانا]

 

 

[امضا روی مهر] فتوکپی/ رونوشت برابر اصل است

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]