[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

منطقه بهداری جنوب تهران

بسمه تعالی

[مهر:] محرمانه

[شماره زیر مهر:] ۳۱۵

[تاریخ زیر مهر:] ١ مرداد ۶۳

تاریخ ١٣ مرداد ۶۳

شماره ١٧٢/-٢

پیوست -----

 

از به: مدیریت محترم منطقه بهداری جنوب تهران

به:

موضوع:

با توجه به نامه شماره ١٠٩٧ / م [تاریخ] ٢١ تیر ۶۳ حراست وزارت بهداری آقای دکتر منوچهر پرتو – فرزند فرج‌اله شماره تسجیل [حذف شده]، تاریخ تسجیل ١٣٣٠ اصفهان، کارمند بیمارستان، بهارلو پیرو فرقه ضاله بهائیت میباشند. خواهشمند است دستور فرمائید از پرداخت حقوق نامبرده جلوگیری بعمل آید

حراست وزارت بهداری

 

رونوشت:

مدیرعامل محترم سازمان جهت اطلاع

رونوشت:

بیمارستان بهارلو جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد

دکتر سید علی ابطحی

عضو هیئت عامل و سرپرست منطقه بهداری جنوب

[امضا]

ج/١٠/ ۵/

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]