[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

بسمه تعالی

مجمع امور صنفی

تولیدی، خدمات فنی کرمانشاه

 

تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۸۵

شماره: ۶۰۳-۶

پیوست: -----

[مهر:] محرمانه

 

اتحادیه محترم صنف باطری‌سازان

سلام علکیم

مقتضی است با توجه به درخواست کتبی شماره ۴ /۱۷ /۴۴ /۷۰۵ /۳ /۳۰۱۴ - ۲ اردیبهشت ۸۵ مدیریت محترم اماکن عمومی صورت اسامی فرقه بهائیت تحت پوشش آن اتحادیه جهت بهره‌مندی حداکثر ظرف مدت یک هفته از این تاریخ به این مجمع اعلام فرمائید./

 

کیوان کاشفی

رئیس مجمع

[امضا]

 

رونوشت:

[ناخوانا] امور اتحادیه جهت اطلاع و اقدام مشابه

 

[حاشیه سمت چپ]

آدرس: کرمانشاه. [آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]