[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

محرمانه

 

جناب آقای نخستوزیر

آقای میرزا محمد فیض که از علماء درجه اوّل قم میباشند راجع به قضیّه قتل دکتر سلیمان برجیس در کاشان تلگرافی به پیشگاه مبارک ملوکانه عرض و استدعای مساعدت با مسلمین آنجا نموده عین تلگراف بر حسب فرمان مطاع مبارک شاهانه به پیوست ارسال می‌شود که قدغن فرمائید جوابی که مقتضی باشد بایشان بدهند. رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی.

[امضاء]

 

[یادداشت زیر نامه] عطف بسابقه امر جواب تهیه و ارائه شود که بعد از تصویب [نهایی سواد] سؤال و جواب دفتر مخصوص صادر گردد.

۲۹ بهمن [۱۳۲۸]

 

شماره: ۴ / ۱۹۹۵

۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]