[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۱

بانک محترم ایرانیان

چون این‌جانب منوچهر فرزانه مؤید فعلاً در بازداشت دادگاه انقلاب شهرستان قزوین میباشم و امکان مراجعه جهت دریافت حقوق ماهیانهام نیست. خواهشمندم دستور فرمائید موجودی حساب و حقوق ماهیانهام را به همسرم بانو مهرانگیز صمدانی پرداخت فرمایند. با عرض تشکر. منوچهر فرزانه مؤید

[امضا]

[مهر]

 

[یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

موارد فوق شده بالا مورد تعیید (تائید) میباشد.

افسر نگهبان بند دادسرای انقلاب اسلامی زندان [ناخوانا]

[امضا]

اثر انگشت زندانی

[اسم و امضا]

منوچهر فرزانه

[اثرانگشت]

[مهر]

 

بسمه تعالی

بازداشت بودن آقای منوچهر فرزانه مؤید تائید میگردد ضمناً قسمت (ب) آیا شامل افرادیکه بازنشسته شده است، [ناخوانا] که بنظر میرسد نباشد.

جانشین دادستان

[امضا]

۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۱

[مهر دادیار دادسرای انقلاب اسلامی قزوین]

 

[یادداشت دست‌نویسی در بالای صفحه]

مدیریت محترم امور اداری

متمنی است در مورد پرداخت مستمری به همسر منوچهر فرزانه مؤید نظریه اعلام فرمائید.

 [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]