[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

آقا/خانم ترانه نویدی مقدم

دانشجوی رشته:

دانشگاه:

 

فرم ارسالی شما واصل گردید مدارک نقص پرونده شما بشرح زیر و با علامت × مشخص گردیده است. لذا لازم است جنابعالی مدارک را بهمراه یک پاکت تمبردار و [ناخوانا] آدرس محل سکونت خود به آدرس تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، صندوق پستی ۷۴۳-۱۵۷۴ارسال تا نسبت به بررسی پرونده شما اقدام گردد:

١-حکم اولت از شورای پذیرش دانشگاه -----

٢-حکم ثانویت از شورای پذیرش دانشگاه -----

٣- مدرک مستند دال بر اعراض به احکام فوق--×--

۴-مدرک مستند دال بر بازداشت در موقع ثبت‌نام -----

۵-رضایت‌نامه از محل بازداشت------

۶- مدرک رسیدگی به کار شما در هیئت بررسی --×--

[مهر رسمی]

هیئت اجرائی بررسی وضعیت دانشجویان

تعلیقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]