[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم] همه با هم جهاد سازندگی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

بسمه تعالی

تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۷۰

شماره ۳۰ /۱۰۰ /۷۶۹۳

پیوست: -----

 

آقای جعفر حائری

عطف بدرخواست مورخ ۹ تیر ۷۰ شما نظر باینکه طبق نامه شماره ۶۹۸۸ هـ - ۱۲ اسفند ۵۹ هیئت پاکسازی و سالم‌سازی سابق وزارت کشاورزی بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت طی حکم شماره ۴۳۸۴ - ۱۹ خرداد ۶۰ از خدمت اخراج شده‌اید لذا هیچگونه اقدامی در مورد درخواست شما مقدور نمی‌باشد. خ

خسرو بنداریان

سرپرست مدیریت کار‌گزینی و رفاه

[امضا]

 

جاده لشکرک - سازمان جنگلها و مراتع کشور تلفن: ۲۸۰۰۱۰ - ۲۸۰۰۲۹ – کد پستی ۱۹۵۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]