[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۱۲۶۹؛ تاریخ پاکنویس: ۲۲/۶، تاریخ ثبت: ۲۳/۶/۲۳؛ فوری است

 

وزارت کشور

متمنّی است نتیجهٴ اقدامی که نسبت به رونوشت تلگراف شمارۀ ۵۵ – ۸/۶/۲۳ واصل از گرگان، موضوع شکایت بهائیان به عمل آمده است، برای اطّلاع دفتر نخست وزیر اعلام فرمایند.

رییس دفتر نخست وزیر، [امضاء]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]