[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

۱۵ تیر ۶۱

اداره کل آموزش و پرورش استان

 

با سلام بدینوسیله فتوکپی نامه شماره /۵۲۹۶ – ۱۳ خرداد ۶۱ این دفتر منضم به رونوشت مورخ ۲ تیر ۶۱ مقام عالی وزارت منضم به فتوکپی نامه شماره /۲۷۰۸ - ۳۱ فروردین ۶۱ واصله به این دفتر در استان اصفهان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر اشعری- دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی

 

رونوشت

نماینده دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی در استان یزد – محرمانه

٦/۱۵۷۱۱ - ۱۳ شهریور ۶۱

 

رونوشت به انضمام فتوکپی نامه شماره /۵۲۹۶ - ۱۳ خرداد ۶۱ دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی

و فتوکپی نامه شماره /۲۷۰۸- ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ نماینده دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی در اصفهان به آموزشگاه ----- آموزش و پرورش شهرستان ----- به منطقه ----- ارسال می‌گردد.

 

از طرف مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد- رئوف

 

۸۵۰۱- ٢٠ شهریور ۶۱ رونوشت تمام به انضمام فتوکپی نامه شماره ۵۲۹۶ – ۱۳ خرداد ۶۱ دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی و فتوکپی نامه شماره ٢٧٠٨ -٣١ فروردین ۶۱ دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی

 

دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی تهران (واحد پشتیبانی)

 

احتراماً عطف به نامه شماره / ۲۸٥٦٨ – ۵ آذر ۶۰ به استحضار می‌رساند که در مجتمع آموزشی شهید دکتر بهشتی تعداد قابل ملاحظه‌ای دانش‌آموز بهائی وجود دارد که با کمال وقاحت دین خود را ابراز و در صدد تبلیغ می‌باشند و مشکل اساسی در آن مجتمع چگونگی برخورد صحیح با آنهاست. با توجه به اینکه اصولاً آن محیط جزو طبقات مرفه می‌باشند که نسبت به اسلام تعهدی نداشته و بی‌تفاوت می‌باشند، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌حل‌های مناسب متفرق کردن آن‌ها از اجتماعشان در این مجتمع و گرفتن تعهد کتبی از آنان مبنی بر عدم تبلیغات غیر اسلامی می‌باشد. بهر صورت چنانچه راه‌حل دیگری به نظرتان می‌رسد کتباً اعلام فرمائید.

نماینده دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی اصفهان.

نامه شماره ۵۲۹۶ – ۱۳ خرداد ۶۱

 

مقام عالی وزارت

احتراماً همراه با ارسال گزارش شماره / ۲۷۰۸ - ۳۱ فروردین ۶۱ نماینده این دفتر در اصفهان خواهشمند است درزمینهٔ برخورد با این جریان و جریانات مشابه ادارات کل و دفاتر ذیربط را ارشاد فرمائید.

دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی-

علی‌اکبر اشعری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]