[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بازرگانی

۴ دی ۱۳۶۸

[ناخوانا]

 

اداره کل بازرگانی استان تهران

مرکزیت شوراهای اسلامی نظارت

بدینوسیله آقا/خانم شهرام جدّی فرزند فردوس شماره شناسنامه [حذف شده] متولد ۱۳۴۳ صادره تهران از فرقه بهائیت میباشند.

مستدعی است نسبت به صدور دفترچه بسیج اقتصادی جهت نامبرده برابر ضوابط اقدام گردد./ی

[ناخوانا]

اداره کل بازرگانی استان تهران

[امضا]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]