[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ [شماره ندارد]؛ تاریخ نوشتن: ۲۹ مهر ۲۵؛ محرمانه

 

شهربانی کلّ کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۰۵۱۵/۱/۶۷۲۲ – ۲۶ مهر ۲۵ راجع به نبش‌قبر آن بهائی که در گورستان مسلمانان دفن شده بود، دستور فرمایید موضوع را تعقیب و نتیجهٴ اقدامات را گزارش دهند.

رییس کلّ دفتر نخست وزیر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]