[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۱ اسفند ۱۳۵۷

مقام محترم سرپرستی دانشکده علوم دانشگاه رازی

 

خواهشمند است دستور فرمائید که برگ تصفیه حساب اینجانب دکتر کیومرث خداداده استادیار دانشگاه رازی را که از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ بعلت اعتقادات دیانتی بخدمتم خاتمه داده شده است را تهیه و به حسابداری دانشگاه رازی ارسال دارند-

در ضمن اینجانب بعلت وضع خاص دانشکده نتوانستم از مرخصی تابستانی سال ١٣۵۷ - ١٣۵۶ استفاده نمایم-

با تقدیم احترامات

دکتر کیومرث خداداده

 

سواد مطابق اصل است- منشی محفل عباس هرمزی

[اسم و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]