[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بنیاد مستضعفان

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ -----

شماره [ناخوانا]

پیوست-----

آقای/خانم روحانی بابل

شرکت

 

محترماً بمنظور رسیدگی به حسابهای پایان سال مالی منتهی به ٢٠ اسفند ماه ۵۹ شرکت سهامی امناء وابسته به بنیاد مستضعفان، خواهشمند است مانده بدهی خود را به شرکت مزبور در تاریخ ٢٠  اسفند  ۱۳۵۸ بر طبق این نامه مرقوم فرموده و این نامه را [ناخوانا] به آدرس حسابرسان مستقر در شرکت امناء، واقع در بلوار کشاورز نرسیده به چهار راه فلسطین ساختمان فلورا شماره ۱۲۴ طبقه اول (کد پستی ۱۴) ارسال دارند.

از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را می نما ید.

[امضا روی مهر رسمی]

بدینوسیله مانده بدهی خود را در تاریخ ٣٠ اسفند  ۵۸ که بالغ بر [ناخوانا] به شرکت مزبور میباشد تائید می‌نمایم./

تاریخ:

امضاء:

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]