[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دادگستری، ادارۀ حقوقی؛ شمارۀ: ۵۲۱۹ م؛ تاریخ: ۲۵  مهر ۲۱

 

بانو خانم‌سلطان قدیرزاده

 

در پاسخ عریضهٴ تقدیمی شما به نخست وزیری راجع به محکومیّت کیفری حبیب‌الله روحانیان شوهر خود و درخواست عفو او که به وزارت دادگستری فرستاده شده است، اشعار می‌شود: چگونگی از دادسرای شهرستان کرمان پرسش شده، پس از وصول پاسخ و طرح در کمیسیون بخشودگی محکومین زندانی در صورتی که حکم صادر قطعی شده و نام‌برده مستحقّ بخشودگی باشد، اقدام شایسته به عمل خواهد آمد.

رییس ادارۀ حقوقی

رونوشت نامهٴ بالا ضمن اعادهٴ عریضهٴ شاکیّه در پاسخ شمارۀ ۱۵۲۹۳ – ۵  مهر ۲۱، برای استحضار دفتر نخست وزیری ارسال می‌شود.

رییس ادارۀ حقوقی، [ امضاء: دکتر عبدالحسین علی‌آبادی ]

 

[حاشیه:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۶۹۸۲، تاریخ: ۲۵  مهر ۲۱ ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]