[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از قوچان به تهران؛ شمارۀ: ۷۵؛ تاریخ: ۱۴/[۴/۱۳۲۳]

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت ادارۀ کلّ شهربانی

عدّه[ای] از اهالی بجنورد تحریکات، در یوم جمعه ۹/۴/۲۳ به چند نفر از بهائیان به قصد کشتن هجوم نموده، جراحات بدنی و خسارات مالی وارد آورده‌اند. با این‌که به ادارات شهربانی و فرمانداری محلّ رجوع شده، اقدام مؤثّری ننموده، مرتکبین و محرّکین را تعقیب نمی‌نمایند. حتّیٰ شکایت تلگرافی آنها را تلگراف‌خانه نمی‌پذیرد. چون تأمین جانی و مالی از عدّهٴ بهائیان بجنورد سلب شده، لذا استدعا دارد دستور سریع برای جلوگیری از عملیّات اشرار صادر فرمایند.

از طرف بهائیان بجنورد: رحمانیان، هدایتی

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۷۷۹۷، تاریخ: ۱۹/۴/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] به وزارت کشور نوشته شود. ۱۹/۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]