[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر خورشید ]

وزارت کشور؛ استانداری پنجم، فرمانداری سنندج؛ شمارۀ: ۱۵۶؛ تاریخ: ۱۵/۱/۱۳۲۳؛ ضمیمه: ۲

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۱۱۱ – ۱۲/۱/۲۳، اخیراً نامه[ای] از ادارۀ ژاندارمری رسیده مبنی بر این‌که چون ممکن است در اثر تحریکات اشخاص مفسده‌جوی محلّی در قروه اتّفاقات سوئی رخ دهد، خواهشمند است مقرّر فرمایند یک هیأت قانونی از دوایر صلاحیّت‌دار به محلّ اعزام، نسبت به اختلافات مذهبی اهالی قروه و سایر موارد دیگر رسیدگی و حلّ این اختلاف بشود و الّا ژاندارمری با جریانات فعلی از خود رفع مسؤولیّت می‌نماید. با ارسال رونوشت نامهٴ نام‌برده، منتظر دستور شایسته است. در خاتمه به عرض می‌رساند: چون به طوری که از جریان قضیّه معلوم می‌شود، رؤسای ادارات محلّی نیز در این کشمکش بی‌طرف نبوده، هر یک به نوبهٴ خود در مشوب کردن اذهان دو دسته تحریکاتی می‌کنند، در صورتی که مقتضی بدانند، تا قضیّه بزرگ نشده، یک نفر بازرس با تجربه برای رسیدگی و تشخیص موضوع به محلّ اعزام گردد و الّا ممکن است قضیّه بزرگ شده، تولید زحمت نماید.

کفیل فرمانداری کردستان، پاسیار تیموری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۲۳/۱/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۳۵۵۸، تاریخ: ۲۶/۱/۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۵۸۵، تاریخ: ۲۷/۱/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۴:] عیناً به ادارۀ انتظامات فرستاده می‌شود. [امضاء].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]