[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره -----

تاریخ ۴ مرداد ۱۳۳۴

 

[آرم]

وزارت دارائی

۷۶۸۲- [تاریخ:] ۲۴ تیر ۱۳۳۴

محرمانه

 

جناب آقای وزیر کشور

چنانکه خاطر عالی مسبوق است دولت تصمیم دارد که از هرگونه تبلیغ و عملی که بخلاف دین مبین اسلام و قانون اساسی باشد جلوگیری نماید و چون تبلیغات بهائی و بقای مستخدمینی که به فرقه ضاله بهائی گرویده باشند در خدمت دولت مشمول این تصمیم واقع میشود لازم است دستور بدهید اولاً مراکز تبلیغاتی بهائیها در هر نقطه موقوف شود ثانیاً چون بر طبق مواد ٢تا ٨قانون استخدام کشوری مصوب ٢٢ آذر ماه ١٣٠١و مواد ١تا ۵ قانون استخدام قضات مصوب ۱۲۵[ناخوانا] ۱۳۰۶ مستخدمینی که متجاهر فسق یا متظاهر به ادیانی هستند که در قانون اساسی شناخته نشده باید از خدمات دولتی طرد شوند به پرونده‌های استخدامی آن وزارتخانه و ادارات تابعه رسیدگی نموده هریک از مستخدمین را که در اقرار بدین بهائی مصر باشند از خدمت منفصل نمایند البته کمال دقت و بیطرفی و بیغرضی در اجرای این دستور باید مراعات شده از هرگونه عملی که مخل نظم و احتیاط باشد احتراز گردد.

نخست‌وزیر

۱۵۱۹ / م [تاریخ:] ۴ مرداد ۱۳۳۴

رونوشت تمام برای اطلاع و اجراء باداره فروشگاه تعاون مصرف کارمندان دولت ابلاغ میشود.

کفیل وزارت دارائی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]