[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[اطلاعات در مورد روزنامه از اداره اطلاعات مطبوعاتی در حاشیه صفحه]

[روزنامه:] دنیای اسلام

شماره خصوصی: ۱۱۵

مورخ ۱۷ مرداد ۲۶

شماره ۳۹ – صفحه ۲ ستون ۵

موضوع: تلگراف

امضاء [امضا]

 

*تلگرافی از طرف وجوه اهالی شاهی به نمایندگی از طرف چهار هزار نفر رسیده و ضمن آن درخواست شده است که این چند نفر بهائی را که در دبستان آنجا سمت آموزگاری دارند و ضمن تدریس اطفال مسلمان را تبلیغ می‌کنند از کار برکنار نمایند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]