[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت بهداری و بهزیستی

منطقه بهداری و بهزیستی شرق تهران

بسمه تعالی

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

همکار محترم پروین ادراکی

با توجه به دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ مورخ ١٠ دی ۵۹ وزارت بهداری و نظر به اینکه شما متهم به عقیده بهائیت میباشید لذا خواهشمند است مراتب را کتباً اعلام نمائید تا اقدام لازم معمول گردد/ب

علی ورجاوند

رئیس بیمارستان سرخه‌حصار

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]