[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

الله

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری و بهزیستی

تاریخ: ۱۶ اسفند ١٣۶۱

شماره: ۲۸۸۴

پیوست: -----

 

از بخشیدن اندک شرم مکن، زیرا ضایع کردن کهتر از آن است. علی (ع)

 

مقام محترم معاونت نظارت و [امور] پارلمانی

بازگشت به یادداشت مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۶۰ آنجناب در ذیل نامه ۱۷ بهمن ١٣۶۰ آقای دکتر سینا حکیمان با اعاده عین نامه خلاصه درخواست آقای دکتر حکیمان و همسرش که نیز پزشک میباشد و هر دو خود را افرادی بهائی معرفی نموده‌اند بشرح ذیل است.

۱-چون آقای دکتر حکیمان مشمول لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی است لذا اداره کل بهداشت و درمان روستا تکلیف او را از لحاظ اعزام به محل خدمت در نقاط محروم و نیازمند روشن نماید.

۲- خانم دکتر شعله میثاقی همسر مشارالیه مشمول اصلاح قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان مصوب ۴ خرداد ١٣۶۰ میباشد و طبق روش بهائیان با هم ازدواج کرده‌اند و قباله رسمی ازدواج در دست ندارند ولی باید از معافیت زنان شوهر دار استفاده کند و از خدمت خارج از مرکز معاف گردد.

 اینک نظر این دفتر را باستحضار میرساند.

۱-ما به فتوای اکثر مراجع منجمله حضرت امام خمینی پرداخت حقوق باینگونه افراد از بیت‌المال ممنوع است و بدیهی است چنانچه مشغول انجام خدمت موضوع لایحه قانونی نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی شوند باید به آنان حقوق پرداخت که این امر با فتاوی علماء مغایرت پیدا خواهد کرد. بنابر این بنظر میرسد باید بوسیله قانون تکلیف اینگونه افراد را روشن نمود که بطور مثال یا از انجام این خدمت معاف باشند یا با پرداخت هزینه تحصیلی معاف باشند.

۲- خانم دکتر میثاقی علاوه بر آنکه مشمول خدمت خارج از مرکز میباشند بدواً مشمول لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی هستند و تا کنون نیز مجوزی جهت معافیت زنان شوهردار (حتی ازدواج مستند به قباله رسمی) از خدمت خارج از مرکز پزشکان ابلاغ نشده است. مراتب باستحضار رسید تا بهر نحو که صلاح است تصمیم مقتضی اتخاذ فرمائید.

هوشنگ نبیونی

مدیر کل دفتر امور حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]