[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از معاونت پرسنلی نزاجا (مد کارگزینی افسران)

گیرندگان یکم ز

پرسنل پیرو مسلک بهائی گری

۴۰ /۳ /۷۰۱ / [ناخوانا]

۲۰ مرداد ۱۳۵۸

محرمانه. اقدام سریع

بخشنامه

خواهشمند است دستور فرمایند صورت اسامی کلیه پرسنل (افسر – همافر -درجه‌دار –کارمند) آن یگان را پیرو مسلک بهائی گری میباشند بشرح جدول زیر حداکثر ظرف یکهفته بستاد نزاجا ارسال دارند

جانشین معاون پرسنلی نزاجا- سرهنگ ستاد توانا

ردیف ----- درجه و رسته ----- اسم و شهرت ----- نام پدر ----- شماره شناسنامه ----- محل صدور -----

 

۱۵ - ۳- ۷۰۱ – / ۱۵ [ناخوانا] -[تاریخ:] ۲۲ مرداد ۱۳۵۸

رونوشت شرح فوق به‌منظور ارسال صورت اسامی پرسنل خواسته شده که پیرو مسلک بهائی گری میباشند بکلیه یگانهای تابعه [ناخوانا] فرستاده میشود خواهشمند است صورت مزبور را برابر فرم مربوطه باین مدیریت ارسال دارند

بجای [ناخوانا] نزاجا سرهنگ [ناخوانا]

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]