[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان بهداری استان فارس

 

شماره: ۶۴۳۸/ ۱

تاریخ: ۱ دی ماه ۶۰

پیوست: دارد

 

بسمه تعالی

به: اداره امور اقتصادی و دارائی

از: سازمان بهداری استان فارس

موضوع: ارسال فهرست اسامی

 

پیرو نامه شماره ۴۸۷۶۵/۷ مورخ ۲۳ آذر ماه ۶۰ بدین وسیله فهرست اسامی بازنشستگان و موظفین این سازمان که از اعضاء فرقه ضاله بهائیت میباشد جهت قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه ارسال میگردد. ب

 

دکتر عباس زمانی

مدیرعامل

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

٢١١/۴

 ۱۱ بهمن ماه ۶۰

آرشیو

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]