[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره-----

(ضمیمه شماره ٨)

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد

ریاست محترم دادگاه اداری اداره کل آموزش و پرورش لرستان

بانو سکینه روشن آموزگار منتظر خدمت وزارت آموزش از اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد تقاضای ارجاع شغل نموده و اداره مذکور نیز با توجه باحتیاج به آموزگار زن تقاضای انتصاب مجدد ایشانرا نموده و اداره کل کارگزینی طی نامه شماره ۳۴۴۶ / م [تاریخ:] ۱۵ مهر ۴۴ اظهار داشته بحکایت پرونده مشارالیها متهم بداشتن مسلک بهائی است و انتصاب مجددش بهمین علت عملی نشده در صورتیکه اقرار بدین اسلام ویکی از مذاهب رسمی بنماید و مراتب انزجار و تنفر خود را از مسلک مذکور اعلام دارد اداره آموزش و پرورش بروجرد مراتب مذکور را با اقرار نامه کتبی ایشان باداره کل کارگزینی ارسال دارد تا ترتیب انتصاب ایشان داده شود ولی مشارالیها پس از حضور با همسرش در اطاق اداره آموزش و پرورش بروجرد بموجب نامه شماره ۵۴ / م [تاریخ:] ٣ آبان ۴۴ اداره مذکور حاضر به اعلام انزجار از مسلک مزبور نگردیده و لذا بموجب نامه شماره ۴۲۴۷ / م [تاریخ:] ١٨ دی ۴۴ اداره کل کارگزینی مقام معاونت پارلمانی با انتصاب مجدد ایشان موافقت ننموده‌اند علیهذا با توجه به اظهار نظر مورخ ۵ اسفند ۴۴ مدیر دایره قضائی اداره کل کارگزینی وزارت آموزش و پرورش ضمیمه نامه شماره ۸۴۰۲ / م – [تاریخ:] ۱۴ اردیبهشت ۴۴ اداره کل کارگزینی و باستناد بند (۶) و (٧) از ماده (٢) متمم آئین‌نامه محاکمات اداری مربوط بتقصیرات آموزشی چون مشارالیها در بدو استخدام خود را مسلمان معرفی نموده و بعد آثار اعتقاد به مسلک مزبور ظاهر شده بطوریکه در پرونده کارگزینی کل انعکاس یافته و بعلاوه در محضر مرجع رسمی اداری انصراف از مسلک مذکور و اظهار تدین بدین اسلام ننموده باستناد بند (۶) از ماده (٢) آئین‌نامه محاکمات اداری و با توجه بماده (۴۵) آئین‌نامه مذکور تقاضای صدور حکم و محکومیت مشارالیها بانفصال دائم از خدمت وزارت آموزش و پرورش دارد-

دادستان دادگاه اداری کل آموزش و پرورش لرستان

 علی کشاورز -امضاء

رونوشت برابر اصل است.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]